Maa Ramanan Papanasam Sivan Lyrics

Album Name Sevasadanam
Artist Papanasam Sivan
Track Name Maa Ramanan
Music Papanasam Sivan
Label Saregama
Release Year 1938
Duration 05:52
Release Date 1938-12-31

Maa Ramanan Lyrics

Suddha brahma paratpara ram
Kalatmaka paramesvara ram
Sesa talpa sukha nidrita ram
Brahmadyamara prarthita ram

Canda kirana kula mandana ram
Srimad dasaratha nandana ram
Kausalya sukha vardhana ram
Visvwamitra priyadhana ram

Ghora tataka ghataka ram
Maricadini pataka ram
Kausika makha samraksaka ram
Srimad ahalyoddharaka ram

Gautama muni sampujita ram
Suramuni varagana samstuta ram
Navika dhavita mrdupada ram
Mithila purajana mohaka ram

Videha manasa ranjaka ram
Tryambaka karmukha bhanjaka ram
Sitarpitavara malika ram
Krta vaivahika kautuka ram

Bhargava darpa vinasaka ram
Srimad ayodhya palaka ram

Rama rama jaya raja ram
Rama rama jaya sita ram

Ayodhya-kanda

Aganita guna gana bhusita ram
Avani tanaya kamita ram
Rakachandra samanana ram
Pitru vakyasrita kanana ram

Priya guha viniveditapada ram
Tat ksalita nija mrdupada ram
Bharadvaja mukha nandaka ram
Citra kutadri niketana ram

Dasaratha santata cintita ram
Kaikeyi tanayarpita ram
Viracita nija pitr karmaka ram
Bharatarpita nija paduka ram

Rama rama jaya raja ram
Rama rama jaya sita ram

Aranya-kanda

Dandakavana jana pavana ram
Dusta viradha vinasana ram
Sara bhanga sutiksnarcita ram
Agastyanugraha vardhita ram

Grdhradhipa samsevita ram
Pancavati tata susthita ram
Surpanakharti vidhayaka ram
Khara dusana mukha sudaka ram

Sitapriya harinanuga ram
Maricarti krtasuga ram
Vinasta sitanvesaka ram
Grdhradhipa gati dayaka ram

Sabari datta phalasana ram
Kabandha bahu cchedana ram

Rama rama jaya raja ram
Rama rama jaya sita ram

Kiskindha-kanda

Hanumat sevita nija pada ram
Nata sugriva bhistada ram
Garvita vali samharaka ram
Vanara duta presaka ram

Hitakara laksmana samyuta ram
Rama rama jaya raja ram
Rama rama jaya sita ram

Sundara-kanda

Kapivara santata samsmrta ram
Tadgati vighna dhvamsaka ram
Sitaprana dharaka ram
Dusta dasanana dusita ram

Sista hanumadbhusita ram
Sita vedita kakavana ram
Krta cudamani darsana ram
Kapivara vacanasvasita ram

Rama rama jaya raja ram
Rama rama jaya sita ram

Yuddha-kanda

Ravana nidhana prasthita ram
Vanara sainya samavrta ram
Sosita saridi sarthita ram
Vibhisanabhaya dayaka ram

Parvata setu nibandhaka ram
Kumbhakarna siraschedaka ram
Raksasa sanga vimardhaka ram
Ahimahi ravana carana ram

Samhrtha dasa mukha ravana ram
Vidhi bhava mukha sura samstuta ram
Khasthita dasaratha viksita ram
Sita darsana modita ram

Abhisikta vibhiisananata ram
Puspaka yana-rohana ram
Bharadvajaa bhinisevana ram
Bharata prana priyakara ram

Saketa puri bhusana ram
Sakala sviya samanasa ram
Ratnala satpithasthita ram
Pattabhisekalankrta ram

Parthiva kula sammanita ram
Vibhisanarpita rangaka ram
Kisa kulanugrahakara ram
Sakala jiva samraksaka ram

Samasta lokoddharaka ram
Sakala jiva samraksaka ram

Rama rama jaya raja ram
Rama rama jaya sita ram

Related Posts